Description of this paper

T9 help! 1

Description

solution


Question

Question;Question;1Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y)./The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Vind 'n 99% vertrouensinterval vir die verwagte eksamenpunt indien die;toetspunt 70 is. /Find;a 99% confidence interval for the expected examination mark if the test mark is;70.;[68.92, 81.91];[69.19, 81.65];[69.97, 80.87];[63.86, 86.98];[71.147, 79.70];Question;2?n Pearsonkorrelasieko?ffisi?nt van 0 (r=0) vir die veranderlikes X en Y;impliseer dat:/ A;Pearson correlation coefficient of 0 (r=0) for the variables X and Y implies;that:1. daar geen verwantskap tussen X en Y is nie. /there is no relationship between X and Y.2. X en Y nie gekorreleerd is nie. /X and Y is not correlated3.;daar;?n gebrek aan lineariteit tussen X en Y is. /there is a lack of linearity between X and Y.;(i) & (ii);(i) & (ii) & (iii);(ii) & (iii);(ii);Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;3?n Eenvoudige line?re regressie analise vir n =;20 data punte het die volgende resultate gelewer: /A simple linear regression analysis for n;= 20 data points produced the following results:?= 2.1 + 3.4x? x = 50;? y = 212 SXX = 4.77 SXY =16.22 SYY=;59.21;Bepaal SSE. / Find SSE.;4.0552;25.148;42.992;49.193;185.094;Question;4Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y)./The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Toets betekenisvolle regressie. Op? = 0.01 is die tabel waarde________. /Test for significance regression. At? =;0.01 the table;value is ________.;2.306;3.169;2.228;3.355;1.397;Question;5?n Eenvoudige line?re regressie analise vir n =;20 data punte het die volgende resultate gelewer: /A simple linear regression analysis for n;=20 data points produced the following results:?= 2.1 + 3.4x? x = 50? y =;212 SXX = 4.77 SXY =16.22 SYY=;59.21;Bepaal 'n 95% vertrouensinterval vir?as x = 3.0 /Find a 95% confidence interval for? when;x = 3.0.;[11.9809, 12.6191];[10.3848, 10.8340];[10.5763, 10.6237];[10.1258, 11.0742];[10.3767, 10.8233];Question;6Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y)./The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Vind die vergelyking van die regressielyn wat gebruik kan word om eksamenpunte;te beraam vanaf toetspunte./Find the equation of the regression line which can be used to estimate;examination marks from test marks.;? =;29.13 ? 0.66x;? =;0.66 + 29.13x;? =;0.66 ? 29.13x;? =;29.13 + 0.66x;? =;79.8 ? 81.9x;Question;7Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y). /The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Vind 'n 90% vertrouensinterval vir die verwagte;eksamenpunt indien die toetspunt 70 is./Find a 90% confidence interval for the expected examination mark if the;test mark is 70.;[71.97, 78.87];[69.19, 81.65];[6901, 81.83];[71.14, 79.70];[67.45, 83.36];Question;8Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y). /The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Toets vir betekenisvolle regressie. Gee die toets statistiek waarde./Test for significance regression. Give;the test statistic value.;2.306;143.4;5.04;5.3363;Question;9?n Eenvoudige line?re regressie;analise vir n = 20 data punte het die volgende resultate;gelewer: /A;simple linear regression analysis for n =20 data points produced the following;results:?=;2.1 + 3.4x? x = 50? y =;212 SXX = 4.77 SXY =16.22 SYY= 59.21;Bepaal 'n 95% vertrouensinterval vir die helling?. /Find a 95% confidence interval of the slope?.;[10.3767, 10.8233];[2.9434, 3.8566];[1.1381, 5.6619];[2.9430, 3.8570];[3.1907, 3.6093];Question;10?n Eenvoudige line?re regressie;analise vir n = 20 data punte het die volgende resultate;gelewer: /A;simple linear regression analysis for n =20 data points produced the following;results:?=;2.1 + 3.4x? x = 50? y =;212 SXX = 4.77 SXY =16.22 SYY= 59.21;Bepaal: Se2 /Determine: Se2;1.3971;10.283;0.2253;0.2138;2.7329;Question;11Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y)./The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Vind 'n 95% vertrouensinterval vir die verwagte eksamenpunt indien die;toetspunt 70 is./Find;a 95% confidence interval for the expected examination mark if the test mark is;70.;[71.97, 78.87];[69.19, 81.65];[69.01, 81.83];[71.14, 79.70];[67.45, 83.36];Question;12Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y)./The following;table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a test (X) and;the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Bereken die korrelasiekoeffisient./Calculate the correlation coefficient.;0.0011;0.7606;0.8721;0.9989;0.9980;Question;13Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y)./The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Vind die persentasie variasie wat deur die regressie verklaar word. /Find the percentage of variation;explained by the regression.;0.0011 * 100;0.7606*100;0.8721*100;0.9989*100;0.9980*100;Question;14Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y)./The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Bereken Se2./Calculate Se2.;17.93;4.23;143.4;11.97;Question;15Die volgende tabel toon die persentasies behaal;deur 10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale;eksamen (Y)./The;following table shows the percentages obtained by 10 Biometry students in a;test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Bereken SSE./Calculate SSE.;17.93;4.23;143.4;11.97;Question;16Die volgende tabel toon die persentasies behaal deur;10 Biometrie studente in 'n toets (X) en die finale eksamen (Y)./The following table shows the percentages;obtained by 10 Biometry students in a test (X) and the final examination (Y).;X;75;80;93;65;87;71;98;68;84;77;Y;82;78;86;72;91;80;95;72;89;74;Vind 'n 95% vertouensinterval vir die? /Find the 95% confidence interval for the;?.;[0.60, 0.71];[? 1.2040, 2.52];[0.62, 0.69];[? 0.62, 1.94];Question;17Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken SXX/Calculate SXX;970;252.875;3 872;207;Geeneen van bogenoemde. / None of the;aboveQuestion;18Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken SYY/ Calculate SYY;970;525.875;3 872;207;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;="msonormal">;="msonormal">

 

Paper#60542 | Written in 18-Jul-2015

Price : $37
SiteLock