Description of this paper

T9 help! 2

Description

solution


Question

Question;Question;19;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken SXY / Calculate SXY;970;252.875;3 872;207;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;20;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken die y-afsnit van die populasie line?re regressielyn. /Calculate the y-intercept of the;population linear regression line.;R ? 52.25;R 25.25;R ? 25.2536;R 25.2536;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;21;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken die helling van die populasie line?re regressielyn. /Calculate the slope of the;population linear regression line.;0.2505;25.2536;3.8359;3.9918;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;22;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken die populasie line?re regressielyn. / Calculatethe population linear regression line;? =67.53 + 0.25x;? =67.27 + 0.26x;? = -29.24 + 3.99x;? = -25.25 + 3.84x;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;23;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;1.;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Gebruik line?re regressie en beraam die verkoopprys van ?n huis wat 100m2 groot;is (x=10). /Use;linear regression to estimate the sale price of a 100m2 house (x=10).;R 700 300;R 698 700;R 240 000;R 106 600;R 131 500;Question;24;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Gebruik line?re regressie en beraam die verkoopprys van ?n huis wat 160m2 groot;is (x=16). /Use;linear regression to estimate the sale price of a 160m2 house (x=16).;R 361 900;R 384 000;R 346 000;R 200 000;R 36;Question;25;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken die waarde van SSE. /Calculate;the value of SSE.;25.2;151.19;2 902;? 13 882.56;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;26;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken die waarde van MSE. /Calculate;the value of MSE.;483.7;18.9;25.2;21.6;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;27;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken die waarde van die toetsstatistiek indien ons vir onafhanklikheid;toets. /Calculate;the value of the test statistic if we want to test for independence.;6;8;10;12;14;Question;28;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein;/Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Gee die hipotese indien vir onafhanklikheid getoets word. /Give the hypothesis if we want to test;for independence.;HO:?;= 0 vs Ha:?? 0;HO:? =;0 vs Ha:? > 0;HO:?;= 0 vs Ha:?? 0;HO:?;= 0 vs Ha:? < 0;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;29;Gegee die inligting van huisgrootte (X) in tien;vierkante meters en die verkoopprys (Y) in R 10000 van huise in Bloemfontein:/ Given the information on;home size (X) in ten squared metres and the sale price (Y) in R 10000 of houses;in Bloemfontein;X;24;32;15;30;26;20;28;32;Y;60;98;36;84;78;50;82;104;Bereken die Pearsonkorrelasieko?ffisi?nt /Calculate the Pearson correlation;coefficient.;0.97;0.98;0.99;0.96;Geeneen van bogenoemde. / None of the;above;Question;30;In the table below, the gross values of milk produced (in millions of;Rand) and cattle raised (in millions) in South Africa, for ten years, are;given. The relationship between milk produced (x) and cattle raised (y);is investigated.In;die onderstaande tabel word die melk geproduseer (in miljoen Rand) en vee;geteel (in miljoen) in Suid-Afrika, vir tien jaar, gegee. Die verwantskap;tussen melk geproduseer (x) en vee geteel (y) word ondersoek.;X;28.7 36.3 41.3 41.1 45.5 47.7 54.7 56.9 71.2 71.8;Y;17.7 21.4 21.2 23.7 23.8 22.3 22.3 22.9 25.2 27.1;The following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 495.2? y =;227.6? x2 = 26336.2? y2 =;5237.26? xy = 11543.89;Calculate/ Berekense2;0.1506;1.9937;9.2654;15.9494;166.7778;Question;31;In the table below, the gross values of milk produced (in millions of;Rand) and cattle raised (in millions) in South Africa, for ten years, are;given. The relationship between milk produced (x) and cattle raised (y);is investigated.In;die onderstaande tabel word die melk geproduseer (in miljoen Rand) en vee;geteel (in miljoen) in Suid-Afrika, vir tien jaar, gegee. Die verwantskap;tussen melk geproduseer (x) en vee geteel (y) word ondersoek.;X;28.7 36.3 41.3 41.1 45.5 47.7 54.7 56.9 71.2 71.8;Y;17.7 21.4 21.2 23.7 23.8 22.3 22.3 22.9 25.2 27.1;The following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 495.2? y =;227.6? x2 = 26336.2? y2 =;5237.26? xy = 11543.89;Construct a 90% confidence interval for;the slope of the population regression line./ Stel ?n 90% vertrouensinterval op vir die;helling van die populasie regressielyn.;[? 0.5459, 0.8471];[? 0.2377, ? 0.0635];[0.0635, 0.2377];[0.1486, 0.1526];[0.4176, 0.422];Question;32;In the table below, the gross values of milk produced (in millions of;Rand) and cattle raised (in millions) in South Africa, for ten years, are;given. The relationship between milk produced (x) and cattle raised (y);is investigated.In;die onderstaande tabel word die melk geproduseer (in miljoen Rand) en vee;geteel (in miljoen) in Suid-Afrika, vir tien jaar, gegee. Die verwantskap;tussen melk geproduseer (x) en vee geteel (y) word ondersoek.;X;28.7 36.3 41.3 41.1 45.5 47.7 54.7 56.9 71.2 71.8;Y;17.7 21.4 21.2 23.7 23.8 22.3 22.3 22.9 25.2 27.1;The;following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 495.2? y =;227.6? x2 = 26336.2? y2 =;5237.26? xy = 11543.89;You have to test whether milk and cattle;raised are independent. The value of the test statistic is/ Jy moet toets of melk en;vee geteel onafhanklik is. Die waarde van die toetsstatistiek is;1.6055;4.5361;17.133;128.3792;136.9091;Question;33;In the table below, the gross values of milk produced (in millions of;Rand) and cattle raised (in millions) in South Africa, for ten years, are;given. The relationship between milk produced (x) and cattle raised (y);is investigated.In;die onderstaande tabel word die melk geproduseer (in miljoen Rand) en vee;geteel (in miljoen) in Suid-Afrika, vir tien jaar, gegee. Die verwantskap;tussen melk geproduseer (x) en vee geteel (y) word ondersoek.;X;28.7 36.3 41.3 41.1 45.5 47.7 54.7 56.9 71.2 71.8;Y;17.7 21.4 21.2 23.7 23.8 22.3 22.3 22.9 25.2 27.1;The following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 495.2? y =;227.6? x2 = 26336.2? y2 =;5237.26? xy = 11543.89;Calculate the correlation between milk;and cattle raised./ Bereken;die korrelasie tussen melk en vee geteel.;0.0026;0.3684;0.7205;0.8488;0.9213;Question;34;In the table below, the gross values of milk produced (in millions of;Rand) and cattle raised (in millions) in South Africa, for ten years, are;given. The relationship between milk produced (x) and cattle raised (y);is investigated.In;die onderstaande tabel word die melk geproduseer (in miljoen Rand) en vee;geteel (in miljoen) in Suid-Afrika, vir tien jaar, gegee. Die verwantskap;tussen melk geproduseer (x) en vee geteel (y) word ondersoek.;X;28.7 36.3 41.3 41.1 45.5 47.7 54.7 56.9 71.2 71.8;Y;17.7 21.4 21.2 23.7 23.8 22.3 22.3 22.9 25.2 27.1;The following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 495.2? y =;227.6? x2 = 26336.2? y2 =;5237.26? xy = 11543.89;Calculate the coefficient of;determination. /Bereken;diebepaaldheidsko?ffisi?nt.;0.1357;0.5191;0.607;0.7205;0.9213;Question;35;In the table below, the gross values of milk produced (in millions of;Rand) and cattle raised (in millions) in South Africa, for ten years, are;given. The relationship between milk produced (x) and cattle raised (y);is investigated. In;die onderstaande tabel word die melk geproduseer (in miljoen Rand) en vee;geteel (in miljoen) in Suid-Afrika, vir tien jaar, gegee. Die verwantskap;tussen melk geproduseer (x) en vee geteel (y) word ondersoek.;X;28.7 36.3 41.3 41.1 45.5 47.7 54.7 56.9 71.2 71.8;Y;17.7 21.4 21.2 23.7 23.8 22.3 22.3 22.9 25.2 27.1;The following information is known:Die volgende inligting is bekend:? x = 495.2? y =;227.6? x2 = 26336.2? y2 =;5237.26? xy= 11543.89;You have to test the hypothesis that;there is no correlation between milk and cattle raised. The value of the test;statistic is/ Jy;moet die hipotese toets dat daar geen korrelasie tussen melk en vee geteel is;nie. Die waarde van die toetsstatistiek is;4.0787;4.541;7.2739;10.0823;28.6225

 

Paper#60543 | Written in 18-Jul-2015

Price : $37
SiteLock