Description of this paper

STATS T 8 Assignment Problems

Description

solution


Question

Question;Question 1Die bestuurder van ?n produksie operasie wil vasstel of die aantal defektiewe onderdele afhanklikis van die dag van die week. Die volgende steekproef data is verkry:/ The manager of anassembly operation wants to determine whether the number of defective parts is dependenton the day of the week. The following sample data is obtained:Dag van dieMaanda Dinsdag/Tuesweek/ Day of the g/dayweekMondayAanvaarbare80 (a) 100 (b)produkte/Acceptable productsDefektiewe15 (f) 5 (g)produkte/Defective productsWoensdag/Wednes Donderdag/Thurs Vrydag/ Friddaydayay95 (c)93 (d)82 (e)5 (h)7 (i)12 (j)Jy moet die aanspraak, dat die dag van die week onafhanklik is van die aantal defektieweonderdele, toets op ?n 5% betekenispeil. Gee die verwagte waarde (e)/ You have to test theclaim that the day of the week is independent of the number of defective parts at the 5%significance level. Give the expected value (e)19.031004948285.63Question 2A table was constructed by classifying individuals in a random sample of smokers according togender and the age at which they began smoking. The data are given in the table below. You haveto test at a 5% level of significance whether the data support the hypothesis that there is anassociation between gender and the age at which smoking began. / ?n Tabel is opgestel deurindividue in ?n ewekansige steekproef van rokers te klassifiseer volgens geslag en dieouderdom waarop hulle begin rook het. Die data word in die onderstaande table gegee. Jymoet op ?n 5% betekenispeil toets of die data die hipotese ondersteun dat daar ?n assosiasie istussen geslag en die ouderdom waarop die individue begin rook het.Age/OuderdomGender / GeslagMale/Manlik Female/Vroulik 2119 (G) 34 (H)Calculate the expected value (E)/ Bereken die verwagte waarde (E)118.1329.5216.0826.9230.48Question 3A study of CHD (coronary heart disease) among diabetics yielded the information in the tablebelow. You have to test at a 5% level of significance whether there is an accociation betweengender and the absence or presence of CHD. / ?n Studie oor KHS (koron?re hartsiekte) onderdiabetes het die inligting in onderstaande tabel opgelewer. Jy moet op ?n 5% betekenispeil toetsof daar ?n assosiasie is tussen geslag en die teenwoordigheid van KHS al dan nie.With CHD / Met KHS Without CHD / Sonder KHSMales / Mans56Females / Vrouens107The critical value for this hypothesis test is / Die kritieke waarde vir hierdie hipotesetoets is3.845.025.999.4911.14Question 4?n Komitee is in ?n industriele kompleks gevorm om die verkeerstoestande te bestudeer. Hierdiekomitee wil die metode van vervoer wat deur manlike en vroulike werknemers gebruik wordbestudeer. Tweehonderd-en-vyftig mans en 250 dames is gekies en die volgende is verkry./ In anindustrial complex a committee was formed to study traffic conditions. This committeewished to study the mode of transportation used by male and female employees. Twohundred and fifty men and 250 women were sampled and the following data wereobtained.RyVoertuigpoel/ OpenbareAnderTotaal/Totalalleen/Drive CarpoolVervoer/Public Middele/OtheraloneTransportmeansMans/Men173 (a)58 (c)15 (e)4 (g)250Vroue/Women 147 (b)72 (d)20 (f)11 (h)250Totaal/Total 3201303515500Daar word van jou verwag om te bepaal of manlike en vroulike werknemers homogeen metbetrekking tot hulle keuse van metode van vervoer is. Gebruik ?n 1% betekenispeil. Watter vandie volgende gee die korrekte toetsstatistiek?/ It is expected of you to determine if male andfemale employees are homogeneous with respect to their choice of mode of transportation.Use a 1% level of significance. Which of the following gives the correct test statistic?1.8904500011.347.6011Question 5Die bestuurder van ?n produksie operasie wil vasstel of die aantal defektiewe onderdele afhanklikis van die dag van die week. Die volgende steekproef data is verkry:/ The manager of anassembly operation wants to determine whether the number of defective parts is dependenton the day of the week. The following sample data is obtained:Dag van dieMaanda Dinsdag/Tuesweek/ Day of the g/dayweekMondayAanvaarbare80 (a) 100 (b)produkte/Acceptable productsDefektiewe15 (f) 5 (g)produkte/Defective productsWoensdag/Wednes Donderdag/Thurs Vrydag/ Friddaydayay95 (c)93 (d)82 (e)5 (h)7 (i)12 (j)Jy moet die aanspraak, dat die dag van die week onafhanklik is van die aantal defektieweonderdele, toets op ?n 5% betekenispeil. Gee die verwagte waarde (c)/ You have to test theclaim that the day of the week is independent of the number of defective parts at the 5%significance level. Give the expected value (c)91.030.2049495.6586.54Question 6Die bestuurder van ?n produksie operasie wil vasstel of die aantal defektiewe onderdele afhanklikis van die dag van die week. Die volgende steekproef data is verkry:/ The manager of anassembly operation wants to determine whether the number of defective parts is dependenton the day of the week. The following sample data is obtained:Dag van dieMaanda Dinsdag/Tuesweek/ Day of the g/dayweekMondayAanvaarbare80 (a) 100 (b)produkte/Acceptable productsDefektiewe15 (f) 5 (g)produkte/Defective productsWoensdag/Wednes Donderdag/Thurs Vrydag/ Friddaydayay95 (c)93 (d)82 (e)5 (h)7 (i)12 (j)Jy moet die aanspraak, dat die dag van die week onafhanklik is van die aantal defektieweonderdele, toets op ?n 5% betekenispeil. Gee die verwagte waarde (g)/ You have to test theclaim that the day of the week is independent of the number of defective parts at the 5%significance level. Give the expected value (g)10521.26207.019.355Question 7The distribution of final grades given by a certain biometry department in the past was 5% A?s,20% B?s, 30% C?s, 25% D?s and 20% F?s. A new lecturer gave the following number of studentsfor the different grades: / Die verdeling van finale graderings gegee deur ?n sekerebiometriedepartement in die verlede was 5% A?s, 20% B?s, 30% C?s, 25% D?s en 20% F?s. ?nNuwe dosent het die volgende aantal studente vir die verskillende graderings gegee:Grade / Gradering A B C D FNumber / Aantal12 20 26 14 8You have to test whether there is sufficient evidence to suggest that the new lecturer?s gradingpolicy is different from that of the department. The test statistic for this hypothesis test is / Jymoet toets of daar voldoende bewys is dat die nuwe dosent se gradering veskil van die van diedepartement. Die toetsstatistiek vir hierdie hipotesetoets is6.533313.166722.966793.1667102.9667Question 8Die bestuurder van ?n produksie operasie wil vasstel of die aantal defektiewe onderdele afhanklikis van die dag van die week. Die volgende steekproef data is verkry:/ The manager of anassembly operation wants to determine whether the number of defective parts is dependenton the day of the week. The following sample data is obtained:Dag van dieMaanda Dinsdag/Tuesweek/ Day of the g/dayweekMondayAanvaarbare80 (a) 100 (b)produkte/Acceptable productsDefektiewe15 (f) 5 (g)produkte/Defective productsWoensdag/Wednes Donderdag/Thurs Vrydag/ Friddaydayay95 (c)93 (d)82 (e)5 (h)7 (i)12 (j)Jy moet die aanspraak, dat die dag van die week onafhanklik is van die aantal defektieweonderdele, toets op ?n 5% betekenispeil. Gee die verwagte waarde (f)/ You have to test the claimthat the day of the week is independent of the number of defective parts at the 5%significance level. Give the expected value (f)1066.598.46228.820.1915Question 9In setting sales quotas, the marketing manager makes the assumption that order potentials are thesame for each of four sales territories. A sample of 200 sales for the four territories follows. Youhave to test whether the order potentials are the same for the territories. / Met die uitreiking vanverkoopskwotas, maak die bemarkingsbestuurder die aanname dat die bestellingspotensiaalvan vier verkoopsgebiede dieselfde is. ?n Steekproef van 200 verkope vir die vier gebiede volgin die tabel. Jy moet toets of die bestellingspotensiaal dieselfde vir die vier gebiede is.Sales Territory / Verkoopsgebied I II III IVOrders / Bestellings60 45 59 36The value of the test statistic for this hypothesis test is / Die waarde van die toetsstatistiek virhierdie hipotesetoets is4.08.04200208.04600Question 10A study of potential age discrimination considers promotions among managers in a largecompany. The data are given in the table below. You have to test at a 1% level of significancewhether a significant relation between age and promotions exists. /?n Studie aangaandepotensi?le ouderdom diskriminasie neem bevorderings van bestuurders by ?n grootmaatskappy in ag. Die data word in die onderstaande table gegee. Jy moet op ?n 1%betekenispeil toets of ?n beduidende verwantskap tussen ouderdom en bevordering bestaan.Age / OuderdomUnder/Onder 30 30 ? 39 40 ? 49 50 and over/en meer9 (A) 29 (B) 32 (C) 10 (D)Promoted/Bevorder41 (E) 41 (F) 48 (G) 40 (H)Not promoted/Nie bevorderCalculate the expected value (G)/ Bereken die verwagte waarde (G)0.190.320.681.0054.456.2

 

Paper#61774 | Written in 18-Jul-2015

Price : $37
SiteLock