Description of this paper

STATS T 7 Assignment Problems

Description

solution


Question

Question;Question 1Beskou die volgende gedeeltelik voltooide variansie-analise tabel:/ Consider the followingpartially completed analysis of variance table:Bron/SourceBehandelings/TreatmentsBlokke/ BlocksResidue/ ResidualsTotaal/TotalSSvg /dfMSFtab(a)36,926,27(b)2(c)6(d)0,32(e)(f)(g)(h)Op? = 0.05 gee die waarde by (g)/ At? = 0.05 give the value at (g)10.9299.939.785.1419.33Question 2Suppose the National Transportation Safety Board (NTSB) wants to examine the safety ofcompact cars, midsize cars, and full ? size cars. It collects a sample of three for each of thetreatments (car types). Using the hypothetical data provided below, test whether the meanpressure applied to the driver?s head during a crash test is equal for each type of car. Use? =1%. / Veronderstel die Nationale Vervoer Veiligheid Raad (NVVR) wil die veiligheid toetsvan kompakte motors, middelklas motors en groot motors. Hulle neem ?n steekproef vandrie van elk van die motor tiepes (behandelings). Gebruik die onderstaande hipotesiesedata om te toets of die drukking wat op die bestuurder se hoof toegepas word tydens ?nongeluktoets gelyk is by alle tiepe motors. Gebruik? = 1%.Compact cars Midsize cars Full ? sizecars643469484655427456702525402Calculate SST. / Bereken SST2 616 98996 303.55686 049.5562 606 7354 763Question 3Consider the following partially completed ANOVA: / Beskou die volgende gedeeltelik voltooideANOVA:Source of variation/Bronvan variasieTreatments/BehandelingsANOVAdf/vgMSSS53.1(a)(b)ErrorsTotal/Totaal(c)1214(d)6.375Fstat.Ftab.(e)(f)Give the value at (f), using? = 0.01. / Gee die waarde by (f). Neem? = 0.01.19.416.932.5399.423.89Question 4Gegee die volgende Anova tabel, bereken hoeveel waarnemings (N) daar in die eksperiment was./ Given the following Anova table, calculate how many observations (N) there was in theexperiment.ANOVABron vanvariasie/Source ofvariationBehandelings /TreatmentsBlokke /BlocksFout / Errorvg / dfSSMSFcFt317.76CGJA52.71DHK15BEITotaal / Total23103.45F25242322Geeneen van bogenoemde. / None of the aboveQuestion 5Many businesses have music piped into the work areas to improve the environment. At acompany an experiment is performed to compare different types of music. Three types of music? country, rock and classical ? are tried each on four randomly selected day. Each day theproductivity, measured by the number of items produced, is recorded. The results appear below:/ Baie besighede het musiek ingebring in die werkplek om die omgewing te verbeter. By?n besigheid is ?n ekspriment uitgevoer om die verskillende tiepes musiek te vergelyk.Drie tiepes musiek ? country, rok en klassiek ? word gespeel op vier ewekansige gekosedae. Elke dag word die produktiwiteit gemeet deur die aantal items wat geproduseerword. Die resultate verkyn onder:CountryRockClassical857791824801753847795781881842776865Can we conclude from this information that the mean number of items produced differs for atleast two of the three types of music? Calculate SSE. / Kan ons tot die gevolgtrekking uithierdie informasie kom dat die gemiddelde aantal items verskil vir tenminste twee van diedrie tiepes musiek? Test at 5% significance level. / Toets by ?n 5% betekenispeil. BerekenSSE.5 358.2512 698595.361118 056.258 024 580.75Question 6As nul in die interval wat bepaal of daar verskille tussen behandelings is ingesluit is, dan kan onsaarvaar dat die behandelings verskil. / If zero is included in the interval for determiningwhether the treatments differ then we can assume that the treatments do differ.Waar / TrueVals / FalseQuestion 7Beskou die volgende gedeeltelik voltooide eenrigting variansie-analise tabel:/ Consider thefollowing partially completed one-way analysis of variance table:Bron van variasie/ SSSource of variationBehandelings/(a)TreatmentsResidue/663.87ResidualsTotaal/Total848.25vgdf5MSFFtab(c)(e)(f)(b)(d)15Veronderstel dat die betekenispeil 1% is. Die ontbrekende waarde aangedui deur (b) is: _____/ Assume that the level of significance is 1%. The missing value indicated by (b) is: _______2010184.3436.876Question 8Suppose the National Transportation Safety Board (NTSB) wants to examine the safety ofcompact cars, midsize cars, and full ? size cars. It collects a sample of three for each of thetreatments (car types). Using the hypothetical data provided below, test whether the meanpressure applied to the driver?s head during a crash test is equal for each type of car. Use? =1%. / Veronderstel die Nationale Vervoer Veiligheid Raad (NVVR) wil die veiligheid toetsvan kompakte motors, middelklas motors en groot motors. Hulle neem ?n steekproef vandrie van elk van die motor tiepes (behandelings). Gebruik die onderstaande hipotesiesedata om te toets of die drukking wat op die bestuurder se hoof toegepas word tydens ?nongeluktoets gelyk is by alle tiepe motors. Gebruik? = 1%.Compact cars Midsize cars Full ? sizecars643469484655427456702525402Calculate SSE. / Bereken SSE.96 303.55686 049.55610 2544 7632 606 735Question 9Gegee die volgende Anova tabel, bereken die waarde van D. / Given the following Anova table,calculate the value of D.ANOVABron vanvariasie/Source ofvariationBehandelings /TreatmentsBlokke /BlocksFout / Errorvg / dfSSMSFcFt317.76CGJA52.71DHK15BEITotaal / Total23103.45F3.5110.547.260None of the aboveQuestion 10Consider the following ANOVA table: / Beskou die volgende ANAVA tabel:SourceSSdfMSFFtabTreatment2.6577(b)(c)Errors(a)(c)0.0300Total2.80779(d)(e)We test for the significance difference amongst the treatment means at 0.01. Give the value of(e). / Ons toets vir betekenisvolle veskille tussen die gemiddeldes van die behandelings by 0.01.Bereken die waarde van (e).22.146711.3915.525.196.26

 

Paper#61776 | Written in 18-Jul-2015

Price : $34
SiteLock